El laboratori de Proaguas àmplia l’acreditació d’ENAC en la determinació de metalls i contaminants orgànics

Les tècniques instrumentals acreditades suposen una major sensibilitat de detecció, una elevada resolució de compostos i una major eficàcia en el tractament de mostres.

Esta acreditació incrementa la capacitat de laboratori per a la prestació dels servicis relatius al control d’aigües de consum dels municipis de la província, així com el seguiment de la qualitat de les aigües continentals que realitza l’Àrea de Cicle Hídric de la Diputació Provincial d’Alacant. D’esta manera, la inversió realitzada en els últims anys reflectix la ferma aposta de l’empresa a fi de millorar la infraestructura del laboratori, en matèria d’equipament, programari i instal·lacions.

Concretament, en el nou abast acreditat s’inclou la determinació de metalls per mitjà d’un equip d’ICP-MS cuadrupolo (Espectrometria de Masses amb font de Plasma d’Adaptament Inductiu) per a la determinació de metalls en aigües. Es tracta d’una tècnica d’anàlisi inorgànica que és capaç de quantificar la majoria de metalls amb uns límits de detecció d’unes poques ppb (parts per bilió) o ppt (parts per trilió) , que la fa ideal per a l’anàlisi d’elements traça.

Una altra tècnica instrumental incorporada en l’abast inclou un cromatògraf de gasos masses triple cuadrupolo (GC-MS/MS) . Este equip s’utilitza per a la determinació de microcontaminants orgànics presents en les aigües, tant de consum, com continentals i residuals, com ara plaguicides, compostos orgànics volàtils i hidrocarburs policíclics aromàtics. Esta tècnica de cromatografia combina una major sensibilitat de detecció, una elevada resolució de compostos i una major velocitat d’obtenció de dades.

Pròximament està prevista l’ampliació de les instal·lacions del laboratori per mitjà de la creació d’una sala de recepció de mostres.

Ver Anexo Técnico