ÒRGANS SOCIALS
Els Estatuts Socials determinen que el govern i administració de la Societat correspon a la Junta General d’Accionistes, al Consell d’Administració i a la Gerència.

El President de la Diputació Provincial d’Alacant ho serà de la Junta General, del Consell d’Administració i de tots els òrgans col·legiats que puguen crear-se, no obstant això, podrà delegar la Presidència en el Vicepresident de la Diputació o en un Diputat Provincial, membre del Consell d’Administració.

JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES
La Junta General és l’òrgan sobirà de la Societat. El Ple de la Diputació Provincial d’Alacant exercix les funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions que establixen els Estatuts Socials i la Llei de Societats de Capital, en concret:

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
Correspon al Consell d’Administració el govern i gestió de la Societat, amb les atribucions que establixen els presents Estatuts i, en tot cas, aquelles que no estiguen expressament reconegudes a la Junta General.

El Consell d’Administració de la Societat té en l’actualitat la composició següent:

Consellers Nats:
– D. César Sánchez Pérez (President)
– D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez
– D. Juan Molina Beneito

Consejeros Electivos:
– D. LLuis Miquel Pastor Gosálbez (Vicepresident)
– D. Francisco Manuel Sáez Sironi (Conseller-Delegat)
– D. Bernabé Cano García
– D. Sebastián Cañadas Gallardo
– D. Fco. Javier Sendra Mengual
– D. José Joaquín Hernández Sáez
– D. Fernando David Portillo Esteve
– Dña. Raquel Pérez Antón
– D. Fernando Sepulcre González

Veure Corporació Provincial