SALUDA DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Proaguas s’unisca societat pública participada íntegrament per la Diputació d’Alacant que té com a objectiu principal la gestió eficaç i la realització de treballs relacionats amb el cicle de l’aigua. Esta empresa provincial, que l’usuari podrà conéixer millor a través de la informació que proporciona este portal, va nàixer fa 20 anys per a impulsar i promoure els conceptes de qualitat i respecte pel medi ambient.

L’aigua és un bé valuós i escàs i d’ella depén el futur dels nostres municipis i el desenrotllament de la nostra província. D’ací, l’aposta constant de la institució provincial per l’aprofitament, l’estalvi i la reutilització dels recursos hídrics.

Especialitzada dins del sector ambiental, Proaigües compta amb una àmplia experiència en el disseny, construcció, investigació, explotació i assessorament tècnic d’infraestructures hidràuliques, així com en l’elaboració d’estudis específics, presa de mostres i controls analítics.

Actualment s’està treballant a dur a terme la prestació sostenible del servici d’abastiment i clavegueram en els municipis de menor capacitat econòmica i de gestió de la província, que de forma voluntària ho sol·liciten a la Diputació Provincial, garantint d’esta manera la prestació integral i adequada dels dits servicis de competència municipal.

Els invite, per tant, a conéixer totes les accions que Proaguas Costablanca desenrotlla a fi d’optimitzar i millorar la qualitat de l’aigua, el seu ús i la seua gestió.

Carlos Mazón Guixot

Presidente de la Diputación Provincial de Alicante y de Proaguas Costablanca, S.A