Aspectes ambientals

En PROAGUAS hem identificat tots els aspectes ambientals associats a les nostres activitats i servicis; els directament associats a les nostres. Així mateix, hem identificat els aspectes ambientals associats a possibles situacions d’emergència. Tots els aspectes identificats són avaluats per a determinar aquells que són significatius. A continuació, en la següent taula mostrem els aspectes ambientals de PROAGUAS i el seu indicador de control. Així mateix establim un control de tots els aspectes ambientals, significatius i no significatius, a través d’indicadors de seguiment. I hem establit procediments de control operació a què ens ajuden al seu control i a mantindre evidències de la gestió realitzada.

Consum de combustible ALTA
Generació de residus perillosos ALTA

Respecte als residus perillosos, PROAGUAS està inscrita en el Registre General de Productors i Gestors de Residus de la Generalitat Valenciana com a xicotet productor de residus perillosos.

Indicadors

Dels Aspectes ambientals definits en PROAGUAS, s’han establit una sèrie d’Indicadors que s’han comportat d’acord amb les expectatives plantejades. Consum combustible

Electricitat

Consum aigua

Generació Residus Perillosos

Exercici ambiental 

En PROAGUAS realitzem anualment una avaluació de l’exercici ambiental, i a través de la dit anàlisi establim mesures per a controlar els aspectes ambientals de les activitats que generem. Algunes d’estes mesures, es convertixen en objectius mediambientals.

Presentarem a continuació l’evolució dels principals aspectes ambientals en els 3 últims exercicis (2015, 2016 i 2017) , a fi de realitzar l’anàlisi de les tendències dels dits aspectes i validar la gestió realitzada (i disposar d’informació per a plantejar possibles millores en aquells punts susceptibles de millora).

2016 2017 2018
Combustible (l.) 16933 14800 15004
Electricitat (kwh) 150608 158262 151526
Aigua (m3) 347 334 331
Residus àcids

(kg/1000 anàlisi)

3,63 4.50 4,24
Residus bàsics

(kg/1000 anàlisi)

3.28 4.54 4.07

En el cas de l’aigua, el consum es manté respecte a l’any anterior, i al seu torn per davall dels anys previs.

En el cas electricitat, s’aprecia un lleuger descens respecte a l’any anterior, del 4%. L’any 2016 es va substituir la il·luminació de tot l’edifici per una altra de tipus LED. Posteriorment, l’any 2017 i en el 2018, s’ha realitzat la substitució dels equips d’aire condicionat de tota l’empresa per altres més eficients energèticament. Totes estes accions donen com resultat és descens del consum elèctric analitzat durant els últims 3 anys. No obstant això, si s’analitzen períodes de temps anteriors, hi ha hagut un descens del 13% en el consum una vegada que s’han aplicat les mesures d’eficiència energètica.

En el cas de residus, la producció per unitat de mesura s’ha reduït respecte a l’any anterior.