Proaigües col·labora estretament amb l’administració recolzant a la Diputació provincial en la seua labor d’assistència tècnica als xicotets ajuntaments, pel que fa al cicle integral de l’aigua. Treballs realitzats per a l’administració:

 • Assistència Tècnica de control de l’explotació i funcionament de depuradores municipals d’aigües residuals per a l’Entitat de Sanejament d’Aigues.
 • Manteniment de la xarxa de control de la qualitat química de les aigües continentals per a la Diputació provincial d’Alacant.
 • Disseny i execució de Plans de control d’abocaments municipals a la xarxa de clavegueram
 • Avaluació de la qualitat de les masses d’aigües continentals per al Consorci de la Marina Baixa d’Alacant.
 • Planificació i Control de la qualitat de l’Aigua d’abastiment dels municipis d’Alacant amb menys de 10.000 habitants i gestió pròpia de l’aigua per a la Diputació provincial d’Alacant.
 • Control analític de punts crítics municipals en prevenció de legionel·losi.
 • Mostratge i assistència tècnica en el compliment dels límits d’abocament a llit d’aigües residuals depurades.
 • Disseny de sistemes de depuració d’EDAR municipals.
 • Projectes d’I+d+i en temes relacionats amb el cicle integral de l’aigua.
 • Gestió de Sol·licitud d’Autorització d’abocament de depuradores d’aigües residuals a llit i d’Ús d’Aigües Depurades.
 • Assistència Tècnica per a la reutilització de biosólidos procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals, en agricultura.
 • Vigilància i control analític d’aigües marines i de bany.