En l’àrea de microbiologia de Proaigües es duen a terme assajos de mostres d’aigües per mitjà de tècniques normalitzades.

L’equipament que disposa esta àrea inclou:

  • Incubadors bacteriològics.
  • Autoclaus.
  • Cabina de flux laminar.
  • Microscopi òptic, equipat amb fluorescència.
  • Sistemes d’identificació de microorganismes (proves bioquímiques, antigen-anticòs, etc.)