img_6162

Per a desenrotllar les nostres funcions, el laboratori disposa d’unes instal·lacions dotades de l’equipament i instrumentació avançats per a donar solució a les necessitats relatives a l’aigua.

L’activitat del laboratori comprén la realització d’un ampli rang de paràmetres analítics en mostres d’aigües i fangs en els següents camps d’actuació:

  • Anàlisi de control de funcionament d’E.D.A.R.
  • Caracterització d’aigües de consum, de depòsits, xarxes de distribució, pous i brolladors.
  • Anàlisi d’aigües continentals i marines.
  • Anàlisi d’aigües per a reutilització.
  • Anàlisi de fangs procedents de depuradores i avaluació del seu possible ús en agricultura.
  • Assessorament en tractaments fisicoquímics d’aigües i tractaments terciaris.
  • Presa de mostres d’aigües i fangs.

A causa dels requisits reglamentaris, cada vegada més rigorosos, els servicis analítics demandats pels nostres clients són cada vegada més exigents, a fi de complir a les dites disposicions. El coneixement dels requisits legals i normatius en matèria de medi ambient ens permet orientar els treballs per a l’obtenció de la informació adequada en cada cas:

 • Anàlisi d’aigües residuals tractades segons RD 509/1996.
 • Anàlisi de mostres segons Autoritzacions d’Abocament a Domini Públic Hidràulic (Confederacions Hidrogràfiques).
 • Anàlisi de mostres segons Ordenances Municipals d’Abocaments a Clavegueram
 • Anàlisi d’aigües de consum segons RD 03/2023.
 • Control de legionel·losi segons RD 487/2022.
 • Anàlisi d’aigües segons RD 817/2015 per a l’avaluació de l’estat de les aigües superficials
 • Anàlisi d’aigües reutilitzades segons RD 1620/2007 pel qual es regula el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades
 • Anàlisi d’aigües de piscina segons RD 742/2013 i Decret 85/2018
 • Anàlisi de fangs segons RD 1310/1990 i Orde AAA/1072/2013 d’aplicació agrícola de fangs de depuradora.
 • Anàlisi de residus en abocadors segons l’Orde AAA/661/2013
 • Verificacions d’autoritzacions ambientals integrades.

Acreditacions i certificacions