ÒRGANS SOCIALS
Els Estatuts Socials determinen que el govern i administració de la Societat correspon a la Junta General d’Accionistes, al Consell d’Administració i a la Gerència.

El President de la Diputació Provincial d’Alacant ho serà de la Junta General, del Consell d’Administració i de tots els òrgans col·legiats que puguen crear-se, no obstant això, podrà delegar la Presidència en el Vicepresident de la Diputació o en un Diputat Provincial, membre del Consell d’Administració.

JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES
La Junta General és l’òrgan sobirà de la Societat. El Ple de la Diputació Provincial d’Alacant exercix les funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions que establixen els Estatuts Socials i la Llei de Societats de Capital, en concret:

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
Correspon al Consell d’Administració el govern i gestió de la Societat, amb les atribucions que establixen els presents Estatuts i, en tot cas, aquelles que no estiguen expressament reconegudes a la Junta General.

El Consell d’Administració de la Societat té en l’actualitat la composició següent:

Consellers Nats:

D. Carlos Mazón Guixot (President)
Dña. Ana Iluminada Serna García (Consellera-Delegada)
D. Javier Gutiérrez Martín

Consellers Electius:

D. Alberto Ros Martín
D. Alejandro Morant Climent
D. Andrés Francisco Rico Mora
D. Antonio Miguel López Arenas
D. Gerard Fullana Martínez
D. José Joaquín Hernández Sáez
D. Oscar Mengual Gomis (Vicepresident)
D. Sebastián Cañadas Gallardo
D. Sergio Benito Ríos

Veure Corporació Provincial