PROAGUAS COSTABLANCA, S. A., com a empresa pública dedicada al “dissenye de projectes d’enginyeria, direccions d’obra, l’assistència tècnica, i l’anàlisi d’aigües i fangs en l’àmbit de gestió i administració del Cicle Integral de l’Aigua”, i conscient de la importància de la qualitat dels serveis prestats a l’usuari final, té com a principal objectiu la satisfacció de les necessitats i expectatives dels seus clients, mantenint un compromís de respecte i protecció del medi ambient.

La Direcció de PROAGUAS COSTABLANCA, S. A. conscient del compromís que contrau amb l’Administració Pública i amb els seus clients, disposa els recursos necessaris per a establir en la seua organització un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi ambient segons els següents principis:

  • Exercir una bona pràctica professional en el desenvolupament de les activitats de l’empresa.
  • Impulsar i promoure els conceptes de Qualitat i Medi Ambient en l’organització, establint objectius enfocats cap a l’avaluació de l’acompliment en matèria de qualitat i medi ambient.
  • Assegurar que els serveis compleixen amb els requisits legals i reglamentaris, normativa vigent, altres especificacions i requisits del client, així com altres requisits derivats de parts interessades.
  • Incrementar la satisfacció dels nostres clients, incorporant els conceptes de qualitat i de respecte al medi ambient en la prestació dels serveis, a fi de poder col·laborar conjuntament en la millora de les seues prestacions, tant en aspectes tecnològics, com de qualitat i mediambientals.
  • Integrar el context de l’organització, considerar les oportunitats i avaluar els riscos derivats de l’empresa, en la direcció estratègica de l’empresa.
  • Salvaguardar els principis d’imparcialitat, independència, integritat, confidencialitat i seguretat, en l’acompliment de les activitats que li són pròpies.
  • Fomentar la cooperació i promoure de manera conjunta les capacitats dels nostres col·laboradors externs amb la finalitat d’aconseguir els objectius comuns per a la satisfacció dels nostres clients i en la millora del medi ambient.
  • Establir accions i programes orientats a la millora contínua i la prevenció, tant en la qualitat dels serveis, com en el respecte i protecció del Medi ambient, mitjançant la comprovació de l’eficàcia del sistema de gestió, la detecció i resolució d’ineficiències, l’establiment d’objectius de qualitat i ambientals, i el seu mesurament i avaluació contínua.
  • Utilitzar els recursos de manera racional, fomentant la minimització d’impactes ambientals, residus i emissions, o qualsevol altre aspecte ambiental, prevenint la contaminació, millorant l’entorn i promovent la conservació del medi ambient.
  • Implicar, motivar i comprometre al personal, mitjançant la necessària formació i sensibilització, a fi de potenciar la seua integració en la gestió i desenvolupament del Sistema de Qualitat i Ambiental implantat.

La Direcció estableix, dins de la política general de PROAGUAS COSTABLANCA, S. A., els plans i recursos necessaris per a complir els principis establits en la Política de Qualitat i Ambiental, complint, al seu torn, amb els requeriments de les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i UNE-EN ISO 17025.

És responsabilitat de tota l’organització de PROAGUAS COSTABLANCA, S. A., la participació i el compromís en la gestió i implantació del Sistema de Qualitat i Medi Ambient.

1 de febrer de 2023