foto-edificio
L’Empresa Provincial d’Aigües Costa Blanca Proaguas COSTABLANCA, S.A. s’unisca societat pública provincial participada íntegrament per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, constituïda en 1991, i l’objecte social del qual ho constituïx la realització de qualsevol classe de treballs relacionats amb el cicle integral de l’aigua.

Des de Proaguas Costablanca, S.A. es pretén donar servici principalment al sector públic, i especialment a l’Administració Local, en la busca de solucions tècniques que permeten el compliment dels requisits mediambientals exigibles. Al mateix temps, desenrotlla distintes activitats d’estudi i investigació que permeten conéixer amb més profunditat les aplicacions i usos de l’aigua.

L’empresa posseïx una àmplia experiència en el disseny, construcció, investigació, explotació i assessorament tècnic d’infraestructures hidràuliques, així com en l’elaboració d’estudis específics, presa de mostres i controls analítics.