El desenrotllament d’esta nova activitat que té com a finalitat última aconseguir la prestació d’un servici òptim d’abastiment d’aigua potable i clavegueram, va en concordança amb les noves propostes legislatives de l’Estat per a la racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local que potencien el paper de les Diputacions Provincials en la coordinació dels servicis mínims obligatoris en els municipis de menys de 20.000 habitants, recolzant als municipis amb menys recursos.

Això suposa una millor gestió del servici d’abastiment domiciliari d’aigua potable i clavegueram que millorarà el servici presado als ciutadans, optimitzant els recursos hídrics disponibles, planificant les inversions i adaptant-les a les necessitats reals dels municipis i emmarcant-les dins d’un finançament sostenible conforme establixen les directrius europees.