Aspectes ambientals

En PROAGUAS hem identificat tots els aspectes ambientals associats a les nostres activitats i serveis; els directament associats a nostres. Així mateix, hem identificat els aspectes ambientals associats a possibles situacions d’emergència. Tots els aspectes identificats són avaluats per a determinar aquells que són significatius. A continuació, en la següent taula vam mostrar els aspectes ambientals de PROAGUAS i el seu indicador de control. Així mateix establim un control de tots els aspectes ambientals, significatius i no significatius, a  través d’indicadors de seguiment. Al seu torn, hem  establit procediments de  operació que ens ajuden el seu control i a mantindre evidències de la gestió realitzada.

Consum de combustible BAIXA
Electricitar BAIXA
Generació de residus perillosos ALTA

Respecte als residus perillosos, PROAGUAS està inscrita en el Registre General de Productors i Gestors de Residus de la Generalitat Valenciana com a xicotet productor de residus perillosos.

Indicadors

Dels Aspectes ambientals definits en PROAGUAS, s’han establit una sèrie d’Indicadors que s’han comportat d’acord amb les expectatives plantejades.

Consum combustible

Electricitat

Consum aigua

Generació Residus Perillosos

Exercici ambiental 

En PROAGUAS realitzem anualment una avaluació de l’exercici ambiental, i a través de la dit anàlisi establim mesures per a controlar els aspectes ambientals de les activitats que generem. Algunes d’estes mesures, es convertixen en objectius mediambientals.

Presentarem a continuació l’evolució dels principals aspectes ambientals en els últims exercicis (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021), a fi de realitzar l’anàlisi de les tendències dels dits aspectes i validar la gestió realitzada (i disposar d’informació per a plantejar possibles millores en aquells punts susceptibles de millora).

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Combustible (l.) 16933 14800 15004 16627 16173 15640
Consum lts/10000km 85,7 64,4 69,9 62,5 62,1
Electricitatd (kwh) 150608 158262 151526 140899 140178 119111
Aigua (m3) 347 334 331 363 261 385
Residus àcids(kg/1000 análisi) 3,63 4.50 4.24 3.97 1,44 1,25
Residus bàsics(kg/1000 análisi) 3.28 4.54 4.07 3.82 2,53 2,50

En el cas del carburant, el consum és similar a l’any anterior, que reflecteix el manteniment de l’activitat de l’empresa. A fi d’adaptar-se a les noves formes de mobilitat, el mes de desembre es va realitzar l’adquisició d’un vehicle elèctric, KIA NIRO.

En el cas de l’aigua, el consum s’ha incrementat substancialment respecte a l’any anterior, a causa d’una fugida d’aigua que va haver de ser reparada en diverses ocasions. Si prenguérem el consum mitjà d’aqueix període durant els últims 5 anys, 80 m³, el consum anual d’aigua se situaria en uns 286 m³ aproximadament, amb el que l’increment respecte al 2020 seria d’un 9,6%. També cal tindre en compte que en 2020 el menor consum d’aigua es va produir per l’aplicació del teletreball i torns de treball. Per tant, en tornar a realitzar l’activitat presencial s’ha incrementat aquest consum.

L’any 2021 es va escometre el projecte d’instal·lació de panells fotovoltaics. S’ha dimensionat una instal·lació de 111,34 kWp composta de 21 panells fotovoltaics de 540 Wp de potència unitària. S’estima que la instal·lació fotovoltaica produirà 19.459 kWh anualment, tot per a autoconsum, que suposaria aproximadament el 15% de l’energia total consumida per l’empresa. Finalment, en el període de funcionament, la instal·lació ha produït 10,10MWh, d’un total de 81,51MWh en aquest període, la qual cosa suposa un rendiment del 12%.