Aspectes ambientals

En PROAGUAS hem identificat tots els aspectes ambientals associats a les nostres activitats i serveis; els directament associats a nostres. Així mateix, hem identificat els aspectes ambientals associats a possibles situacions d’emergència. Tots els aspectes identificats són avaluats per a determinar aquells que són significatius. A continuació, en la següent taula vam mostrar els aspectes ambientals de PROAGUAS i el seu indicador de control. Així mateix establim un control de tots els aspectes ambientals, significatius i no significatius, a  través d’indicadors de seguiment. Al seu torn, hem  establit procediments de  operació que ens ajuden el seu control i a mantindre evidències de la gestió realitzada.

Consum de combustible BAIXA
Electricitar BAIXA
Generació de residus perillosos ALTA

Respecte als residus perillosos, PROAGUAS està inscrita en el Registre General de Productors i Gestors de Residus de la Generalitat Valenciana com a xicotet productor de residus perillosos.

Indicadors

Dels Aspectes ambientals definits en PROAGUAS, s’han establit una sèrie d’Indicadors que s’han comportat d’acord amb les expectatives plantejades.

Consum combustible

Electricitat

Consum aigua

Generació Residus Perillosos

Exercici ambiental 

En PROAGUAS realitzem anualment una avaluació de l’exercici ambiental, i a través de la dit anàlisi establim mesures per a controlar els aspectes ambientals de les activitats que generem. Algunes d’estes mesures, es convertixen en objectius mediambientals.

Presentarem a continuació l’evolució dels principals aspectes ambientals en els últims exercicis (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021), a fi de realitzar l’anàlisi de les tendències dels dits aspectes i validar la gestió realitzada (i disposar d’informació per a plantejar possibles millores en aquells punts susceptibles de millora).

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Combustible (l.) 14800 15004 16627 16173 15640 15255
Consum lts/10000km 85,7 64,4 69,9 62,5 62,1 62,6
Electricitatd (kwh) 158262 151526 140899 140178 119111 125702
Aigua (m3) 334 331 363 261 385 314

En el cas del carburant, el consum és lleugerament inferior a l’any anterior, que reflecteix el manteniment de l’activitat de l’empresa. No obstant això, el consum per empleat, igualment inferior respecte a l’any anterior a causa de la disponibilitat d’1 vehicles híbrids, i un vehicle elèctric, i l’aprofitament dels recursos.

En els 2 últims anys s’està procedint a la renovació de la flota de vehicles de combustió per uns altres de tipus híbrid o elèctric, conforme es van renovant els contractes de rènting. Actualment, l’empresa disposa de 3 vehicles d’aquestes característiques.

En el cas de l’aigua, el consum s’ha reduït notablement respecte als anys anteriors, sense incloure l’any 2020, degut a l’efecte de la pandèmia per COVID-19.

Quant al consum d’electricitat, recordar que l’any 2021 es va escometre el projecte d’instal·lació de panells fotovoltaics, dimensionada per a una producció de 111,34 *kWp composta de 21 panells fotovoltaics de 540 *Wp de potència unitària. S’estima que la instal·lació fotovoltaica produirà 19.459 kWh anualment, tot per a autoconsum, que suposaria aproximadament el 15% de l’energia total consumida per l’empresa.

Finalment, en l’exercici 2022, la instal·lació ha produït 16,*75MWh, d’un total de 137,*11MWh en aquest període, la qual cosa suposa un rendiment del 12%. Aquest rendiment és el mateix que l’obtingut l’any 2021.