MISSIÓ

Gestionar els servicis relacionats amb el cicle integral de l’aigua, amb una ferma vocació de servici a la societat, per mitjà de la planificació, gestió i control d’infraestructures hidràuliques, amb nivells de qualitat exigits per les normes nacionals i internacionals, integrada per personal identificat i capacitat, contribuint a millorar la qualitat de vida de la població i preservant el medi ambient.

VISIÓ

Ser una empresa pública referent en la gestió integral de l’aigua, amb sostenibilitat econòmica i social, el propòsit final de la qual és protegir la salut individual, el benestar social i la conservació del medi ambient, optimitzant els recursos hídrics disponibles, procurant la major satisfacció de tots els grups d’interés.