AIGÜES RESIDUALS

000_1745
 • Disseny i Assessorament tècnic de depuradores.
 • Tràmit de Sol·licitud a les Confederacions Hidrogràfiques, d’Autorització d’abocament a llit per a depuradores d’aigües residuals.
 • Control dels límits d’abocament autoritzat per la Confederació a les depuradores.
 • Assistència Tècnica i Anàlisi de l’efluent de l’Autocontrol de les Depuradores Unifamiliars, en el seu compliment dels límits de la seua Autorització d’Abocament.
 • Caracterització d’abocaments industrials per a gestor autoritzat.
 • Anàlisi i caracterització microbiològica de fangs actius en sistemes de depuració / Anàlisi i caracterització del procés biològic de depuració.
 • Gestió de Sol·licitud a l’EPSAR d’abocament directe a EDAR. Caracterització de l’abocament sol·licitat.
 • Treballs per a compliment de l’imprés MD-301 sobre producció d’aigües residuals: Assessorament, Mostratge i Caracterització de l’abocament per a càlcul del Cànon de Sanejament.
 • Elaboració de Certificats d’Aigües Sanitàries.
 • Assistència Tècnica de Control del funcionament d’Instal·lacions depuradores d’aigües residuals urbanes i industrials.
 • Disseny i execució de Plans de Control d’Abocaments a la xarxa de clavegueram municipal.
 • Mostratge i Assistència Tècnica en el compliment dels límits d’abocament autoritzats per la Confederació Hidrogràfica, per a les aigües residuals a llit.
 • Disseny de Sistemes de depuració biològica.
 • Disseny de tractaments terciaris.