Este portal té per objectiu afavorir l’accés de tots els ciutadans a la informació de l’Empresa. Inclou dades institucionals i organitzatius, de planificació, de resultats aconseguits en la prestació del servici, dades de contractes i de naturalesa econòmica i pressupostària.

PROAIGÜES considera com a principis essencials de la seua gestió: la Transparència, l’Accés a la Informació Pública i les normes de Bon Govern. En este sentit, publica en la seua pàgina Web, de forma periòdica, estructurada i actualitzada, la informació el coneixement de la qual és rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat.

Normativa d’aplicació:

– Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

– Llei 2/2015, de 2 abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

– Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

Portal de transparència